Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
TOMSYSTEM SP. Z O.O.

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Tomsystem, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.tomsystem.pl, prowadzony jest przez firmę Tomsystem Sp. z o. o., ul. Miłocińska 15A, 35-232 Rzeszów, NIP 5170201295, REGON 180197359, organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, numer wpisu do KRS: 0000272957, kapitał zakładowy: 200 000 PLN
 2. Sklep internetowy Tomsystem prowadzi sprzedaż asortymentu spawalniczego.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie zamówienia składane przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią Umowy Sprzedaży wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

§ 2

DEFINICJE

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tomsystem Sp. z o.o., NIP 517 020 12 95, REGON 180197359, KRS 0000272957.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.tomsystem.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Sklep B2C - (ang. business to customer) – część Sklepu internetowego posiadająca ofertę skierowaną do klienta indywidualnego. Korzystanie ze sklepu B2C nie wymaga zakładania konta i logowania się.
 16. Sklep B2B – (ang. business to business) – część Sklepu internetowego przeznaczona dla klientów posiadających działalność gospodarczą (klientów biznesowych). Bez rejestracji nie jest możliwe robienie zakupów w sklepie B2B. Oferta sklepu B2B jest spersonalizowana pod danego Klienta.
 17. Newsletter - usługa polegająca na przesyłaniu informacji o aktualnej ofercie, promocjach oraz rabatach w Sklepie internetowym.

§ 3

KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Miłocińska 15A, 35-232 Rzeszów, Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: tomsystem@tomsystem.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 17 863 72 27 / +48 17 863 27 01
 4. Numer fax Sprzedawcy: +48 17 863 72 27
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: BNP Paribas 40 1600 1462 1031 0791 2000 0018
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7.30-15.30

 

§ 4

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies.
 2. Klienci zobowiązani są do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu Sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez Klientów nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do Newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia Konta klienta. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług Sklepu internetowego, Klienci mogą powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 3. W informacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

§ 5

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu B2C możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu B2B możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6.
 3. Ceny w Sklepie B2C są podane w złotych (waluta) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny w Sklepie B2B są podane w złotych (waluta) i są cenami netto (bez podatku VAT) oraz brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub przekazana bezpośrednio Klientowi.
 6. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie Spawalniczego Sklepu Internetowego Tomsystem www.sklep.tomsystem.pl są własnością firmy Tomsystem Sp. z o.o. i chronione są prawami autorskimi. Żaden tekst, grafika, zdjęcia ze znakami wodnymi zawierającymi logotyp firmy Tomsystem, pliki audio, wideo oraz wszelkie inne dane zamieszczone w Spawalniczym Sklepie Internetowym Tomsystem nie mogą być kopiowane, modyfikowane lub powielane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Tomsystem Sp. z o.o. Wszystkie treści umieszczone na stronie Spawalniczego Sklepu Internetowego Tomsystem stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub firmy Tomsystem (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Firma Tomsystem nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody. Firma Tomsystem informuje niniejszym, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Tomsystem stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Firma Tomsystem może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma Tomsystem nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.
 7. W Sklepie została wprowadzona funkcja publikacji opinii o oferowanych produktach. Wszystkie opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali lub nabyli dany produkt. Opinie są weryfikowane na podstawie historii zakupu danego klienta. 
 8. W przypadku obniżki ceny danego produktu, na stronie Sklepu obok obniżonej ceny zawsze jest publikowana również jego najniższa cena, która obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.  

§ 6

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie B2C, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, dane do kontaktu, adres dostawy. Aby założyć Konto w sklepie B2B, w Formularzu rejestracji należy podać dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i darmowe.
 3. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w Formularzu rejestracyjnym.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Klienta Formularza rejestracyjnego.

§ 7

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Prezentacja produktów w Sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. W celu zawarcia Umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji i logowania.
  b) Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
  c) Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
  d) Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  e) Kliknąć przycisk oznaczający potwierdzenie zamówienia i obowiązek zapłaty.
 3. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, zostaje złożone wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania zamówienia w systemie informatycznym Sklepu internetowego, zawarta zostaje Umowa sprzedaży. Po złożeniu zamówienia zostaje wysłana przez nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.
 4. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę.

§ 8
OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) Przesyłka kurierska (pobraniowa lub z przedpłatą),
  b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Miłocińska 15A, 35-232 Rzeszów, Polska
 2. Koszt transportu uzależniony jest od wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i może być ustalany dla każdego zamówienia indywidualnie, o czym Klient jest każdorazowo informowany.
 3. W Sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności:
  a) Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay.
  b) Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sklepu.
  c) Płatność u kuriera za pobraniem.
 4. Każde zrealizowane zamówienie jest dokumentowane fakturą VAT lub paragonem, które są wysyłane w formie papierowej. Na życzenie Klienta wysyłamy również faktury VAT w wersji elektronicznej. W celu otrzymania faktury VAT za zamówienie, klient musi obowiązkowo wpisać nr NIP w formularzu zamówienia. Brak podania numeru NIP będzie skutkował wystawieniem paragonu za zamówienie.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a) Płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w Sklepie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez klienta Produktów o różnych terminach dostawy:

  a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  b) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie Produktów częściami.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru (gdy Klient wybrał odbiór osobisty), Klient ma możliwość odbioru osobistego Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep internetowy realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionego towaru do Klienta (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Na życzenie Klienta Sklep internetowy zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu.
 11. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia zakupionych produktów czy też instalacji w pomieszczeniach docelowych. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Klienta adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.
 12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 13. Odbiór osobisty odbywa się pod adresem: Tomsystem Sp. z o.o., ul. Miłocińska 15A, 35-232 Rzeszów, w godzinach 07.30 - 15.30, od poniedziałku do piątku.
 14. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.
 15. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sklep internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami.
 16. Uwaga - w sytuacji braku mozliwości zrealizowania zamówienia w ilości wskazanej w zamówieniu (np. z powodu niewystarczającej ilości towaru), Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, zaś Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej uzupełnić brakujący towar. Każdy Klient w takiej sytuacji ma możliwość podjęcia decyzji, czy czeka na wysyłkę zamówienia zaraz po uzupełnieniu brakującego towaru czy rezygnuje z zamówienia. W przypadku rezygnacji, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot środków (jeżeli została dokonana płatność za zamówienie). 
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy kurier nie może dostarczyc zamówienia z winy klienta (np. nieobecność klienta pod wskazanym adresem wysyłki). W takiej sytuacji klient ponosi koszt ponownej wysyłki zamówienia.

§ 10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Klient może skorzystac z gotowego formularza o odstapieniu od umowy - do pobrania TUTAJ>> (na prośbę klienta możemy udostępnić formularz w pliku Pdf lub Word). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu 30 dni.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e) Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 7 dni.
  f) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, sposób zwrotu Produktu zostanie uzgodniony indywidualnie z obsługą Sklepu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

  a) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e) W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  f) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§ 11

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 9. Wyświetlana paleta kolorystyczna w Sklepie internetowym zależna od indywidualnej kalibracji monitora komputerowego/ekranu Klienta i powodująca nieznaczne różnice kolorystyczne - nie stanowi podstawy reklamacji.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty przesyłki reklamowanego towaru podlegają zwrotowi, w przypadku uznania reklamacji.

§ 12

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Jeżeli Klient wyrazi zgodę – dane osobowe zbierane są także w celu marketingowym za pośrednictwem Newslettera. Usługa Newslettera jest bezpłatna. Wysłanie przez Klienta adresu mailowego poprzez formularz Newslettera znajdujący się na stronie Sklepu internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą mailową.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy jest marketing własnych produktów lub usług. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.
 8. Klientowi przysługuje prawo do:

  a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 9. Jeżeli Klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia wynikające z jego zaniedbania lub zaniedbania jego pracowników bądź przedstawicieli. Nie dążymy do wyłączenia odpowiedzialności za przedstawienie informacji w sposób niezgodny z prawem przez Sprzedającego albo jej pracowników bądź przedstawicieli. W wypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu odpowiadamy jedynie za straty, które są – w rozsądnym zakresie – możliwymi do przewidzenia konsekwencjami takiego złamania zasad. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie będące efektem ubocznym straty głównej lub szkody – na przykład za utratę zysku lub możliwości biznesowych, za niedostarczenie produktu lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniem, na które nie mamy wpływu, między innymi przez pożar, powódź, burzę, zamieszki, zakłócenia porządku publicznego, wojnę, katastrofę nuklearną lub działalność terrorystyczną. Maksymalna odpowiedzialność Sprzedającego za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złożenia zamówienia na stronie www.sklep.tomsystem.pl nie może przekraczać całkowitego kosztu zamówienia. Jeśli wystąpił problem z produktem kupionym w sklepie internetowym Tomsystem i nie udało Ci się rozstrzygnąć reklamacji w H&M, możesz ją zgłosić w systemie internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”).
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Ta prosta w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich oficjalnych językach UE. Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji.